Acte Necesare Persoane Fizice

Acte necesare declarării Clădirilor rezidențiale

 • Declarație de impunere tip; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip în cazul cetățenilor străini; [pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) proprietar/coproprietar/împuternicit/mandatar;
 • Act dobândire (copie şi original), poate fi: vânzare-cumpărare; certificat de moștenitor; autorizație construire și proces verbal de recepție etc.);
 • Memoriu tehnic /schiță /releveu;
 • Declaraţie specială de impunere tip (în cazul celor care nu și-au declarat clădirile, în afara celei de domiciliu, dobândite înainte de 31.12.2015;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare încetării Clădirilor rezidențiale

 • Cerere pentru scoatere din evidenţele fiscale tip; [pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) proprietar/coproprietar/împuternicit/mandatar;
 • Act înstrăinare (copie şi original), poate fi: vânzare-cumpărare; contract de donație; autorizație demolare și proces verbal de desființare etc.);
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare declarării Clădirilor nerezidențiale/mixte 

 • Declarație de impunere tip; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip în cazul cetățenilor străini; [pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) proprietar/coproprietar/împuternicit/mandatar;
 • Act dobândire (copie şi original), poate fi: vânzare-cumpărare; certificat de moștenitor; autorizație construire și proces verbal de recepție etc.);
 • Memoriu tehnic /schiță /releveu;
 • Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă (după caz);
 • Documentul din care rezultă destinaţia finală, respectiv nerezidenţială (contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizaţii de construire şi orice altele documente justificative);
 • Documentele în care au fost înregistrate cheltuielile cu utilităţile (în cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflate în proprietatea PF, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi nerezidenţial nu sunt evidenţiate distinct)
 • Declaraţie specială de impunere tip (în cazul celor care nu și-au declarat clădirile, în afara celei de domiciliu, dobândite înainte de 31.12.2015;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare încetării Clădirilor nerezidențiale/mixte 

 • Cerere pentru scoatere din evidenţele fiscale tip; [pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) proprietar/coproprietar/împuternicit/mandatar;
 • Act înstrăinare (copie şi original), poate fi: vânzare-cumpărare; contract de donație; autorizație demolare și proces verbal de desființare etc.);
 • Documente din care rezultă încetarea destinației nerezidențiale/mixte;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare declarării Terenurilor

 • Declarație de impunere tip; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip în cazul cetățenilor străini; [pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) proprietar/coproprietar/împuternicit/mandatar;
 • Act dobândire (copie şi original), poate fi: vânzare-cumpărare; certificat de moștenitor; contract de donație etc.);
 • Schiță;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare încetării Terenurilor

 • Cerere pentru scoatere din evidenţele fiscale tip; [pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) proprietar/coproprietar/împuternicit/mandatar;
 • Act înstrăinare (copie şi original), poate fi: vânzare-cumpărare; certificat de moștenitor; contract de donație etc.);
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare declarării Mijloacelor de transport 

 • Declarație de impunere tip; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip pentru mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip pentru mijloacele de transport pe apă; [pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) proprietar/coproprietar/împuternicit/mandatar;
 • Act dobândire (copie şi original), poate fi: vânzare-cumpărare (5 exemplare) [pdf] [word] , factură (3 exemplare), contract de leasing/novaţie și proces verbal de predare-primire, chitanţă vamală, hotărâre AGA sau decizie asociat unic, în cazul autovehiculelor dobândite în urma dizolvării unei societăţi etc.);
 • Carte identitate mijloc de transport ( copie şi original);
 • Fișă de înmatriculare, după caz;
 • Certificat de atestare fiscală (copie şi original) emis de organul fiscal în raza căruia se află domiciliul vânzătorului, după caz;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Adeverinţă eliberată de către Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a autovehiculului peste 12t ca informaţie suplimentară;
 • În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele necesare înscrierii şi documentul de înmatriculare eliberat de autoritatea străină;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

* documentele redactate în altă limbă vor fi însoţite obligatoriu de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.

Acte necesare încetării Mijloacelor de transport 

 • Declaraţie tip pentru scoatere din evidenţe a mijlocului de transport; [pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) proprietar/coproprietar/împuternicit/mandatar;
 • Act înstrăinare (copie şi original), poate fi: vânzare-cumpărare, certificat radiere, certificat distrugere etc.);
 • Carte identitate mijloc de transport ( copie şi original);
 • Fișă de înmatriculare, după caz;
 • Certificat de atestare fiscală (copie şi original) emis de organul fiscal în raza căruia se află domiciliul vânzătorului, după caz;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare a contribuabilului şi a mijlocului de transport respectiv, în cazul contribuabilulului care nu mai poate face dovada existenţei fizice a mijlocului de transport cu care figurează înregistrat în evidenţele fiscale, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia (mijlocul de transport trebuie să fie radiat din evidenţa DPRCIV);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare transferului Mijloacelor de transport

 • Cerere tip transfer mijloc de transport; [pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) din care să rezulte noul domiciliu şi al împuternicitului, unde este cazul;
 • Carte identitate mijloc de transport ( copie şi original);
 • Fișă de înmatriculare;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării proprietarului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

 Acte necesare eliberării Certificatului de atestare fiscală

 • Cerere pentru eliberare tip/adresă notarială*[pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) solicitant/împuternicit/mandatar;
 • Certificat deces (copie), în cazul succesiunilor;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
  * ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligația de a solicita organului fiscal central și organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.

Acte necesare acordării Scutirii de la plata impozitelor

 • Cerere tip acordare scutire; [pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) solicitant/împuternicit/mandatar;
 • Certificatul de căsătorie ( copie şi original), unde este cazul;
 • Act de proprietate (copie şi original) al bunului pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului;
 • Declaraţia pe propria răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoară activităţi economice sau de agrement şi nu se obţin venituri din închiriere;
 • Document justificativ (copie şi original) în baza căruia se acordă scutirea;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale

Acte necesare eliberării Istoricului de rol fiscal

 • Cerere tip istoric rol fiscal; [pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) solicitant/împuternicit/mandatar;
 • Documente (copii şi originale) din care să reiasă calitatea solicitantului, după caz;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare Restituirii/Compensării/Îndreptării erorilor materiale

 • Cerere tip restituire [pdf] [word] / compensare [pdf] [word] / îndreptare eroare materială;
 • Act de identitate (copie şi original) solicitant/împuternicit/mandatar;
 • Documente (copii şi originale) de plată sau care fac dovada plății;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare soluționării altor Cereri diverse

 • Cerere scrisă și semnată;
 • Act de identitate (copie şi original) solicitant/împuternicit/mandatar;
 • Documente (copii şi originale) din care să reiasă calitatea solicitantului, după caz;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare pentru declararea afişajului in scop de reclamă şi publicitate:

 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală (dacă este cazul) (copie + original);
 • Actul care atestă situaţia locativă, după caz : contract de vânzare –cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune,  act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească(definitivă şi irevocabilă), certificat de moştenitor, proces-verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil, etc. (copie + original);
 • Anexa punctului de lucru, daca este cazul (copie + original);
 • Autorizaţia de construire/amplasare (copie + original);
 • Certificat de urbanism (copie + original);
 • Schiţa reclamei care va conţine: dimensiunea ( Lxl ) panoului, afişajului sau structura de afişaj, inscripţionarea, ştampilată şi semnată  (copie + original);
 • Procesul verbal de recepţie a lucrării (copie + original);
 • Factura fiscală sau alt document justificativ care atestă achiziţia/amplasarea afişajului respectiv (copie + original);
 • C.I./B.I. (copie + original);
 • Împuternicire şi  C.I./B.I. împuternicit (copie + original), dacă este cazul.
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare pentru scoatere din evidenţele fiscale a afişajului in scop de reclamă şi publicitate:

 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie + original);
 • Proces verbal demolare/dezafectare (copie + original);
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală (dacă este cazul);
 • C.I./B.I. (copie + original);
 • Împuternicire şi  C.I./B.I. împuternicit (copie + original), dacă este cazul.
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare pentru declararea utilizării locurilor publice (pentru desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional, pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, pentru prestări servicii, pentru jocuri de noroc şi schimb valutar, pentru depozite şi anexe la construcţii, pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte, pentru organizare de şantier, pentru garaje, cu mijloace publicitare, pentru cale suplimentară de acces)

 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală (dacă este cazul) (copie + original);
 • Actul care atestă situaţia locativă, după caz : contract de vânzare –cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune,  act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă si irevocabilă), certificat de moştenitor, proces-verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil, etc. (copie + original);
 • Autorizaţia de construire/amplasare (copie + original);
 • Acord de funcţionare comercial în cazul utilizării locurilor publice pentru desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional (copie + original);
 • Contractul ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 ( sau orice alt fel de înţelegere încheiată) (copie + original);
 • Proces verbal predare amplasament (copie + original);
 • Plan amplasare (copie + original);
 • C.I./B.I. (copie + original);
 • Împuternicire şi  C.I./B.I. împuternicit (copie + original), dacă este cazul.
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare pentru scoatere din evidenţele fiscale a utilizării locurilor publice (pentru desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional, pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, pentru prestări servicii, pentru jocuri de noroc si schimb valutar, pentru depozite şi anexe la construcţii, pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte, pentru organizare de şantier, pentru garaje, cu mijloace publicitare, pentru cale suplimentară de acces)

 •  Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie + original);
 • Proces verbal demolare/dezafectare (copie + original);
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală (dacă este cazul) (copie + original);
 • Rezilierea contractului de ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 (copie + original);
 • C.I./B.I. (copie + original);
 • Împuternicire şi  C.I./B.I. împuternicit (copie + original), dacă este cazul.
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

 Acte necesare pentru declararea utilizării locurilor publice cu parcări de reşedinţă

 • Formular tip completat; [pdf] [word]
 • C.I./B.I.;
 • Actul care atestă deţinerea/utilizarea unui mijloc de transport, după caz: contract de vânzare cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune, act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă), certificat de moştenitor, etc.;
 • Certificat de înmatriculare (inspecția tehnică periodică valabilă)(copie + original);
 • Contractul ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 (copie + original).